5 C
Bratislava
štvrtok, 30. marca 2023

Spravodajská hodnota

Najčítanejšie

[z angl. news value – všetky znaky, ktoré rozhodujú o zaradení správy do spravodajstva]. Medzi primárne spravodajské hodnoty v západných médiách patria:

 1. rozmer udalosti
 2. blízkosť
 3. jasnosť
 4. obmedzený časový rozmer
 5. závažnosť
 6. personifikácia
 7. negatívnosť
 8. významnosť
 9. dramatickosť.

Spravodajstvo má vo všeobecnosti sklon nezaoberať sa štátmi, ktoré nie sú politicky dôležité, osobnosťami, ktoré nie sú elitami, procesmi, ktoré nie sú dramatické. Spravodajská pozornosť venovaná určitému javu sa často riadi politickými alebo ekonomickými faktormi, ale aj individuálnym oceňovaním udalostí tými novinármi, ktorí ich vyberajú (gatekeeper). V mnohých prípadoch pri výbere zohrávajú dôležitú úlohu subjektívne faktory; nazývajú sa žurnalistickým „citom pre správu“. Pojem „news value“ po prvýkrát použil Walter Lippmann v roku 1922, ktorý k spravodajskej hodnote priradil:

 1. jednoznačnosť udalosti
 2. prekvapenie
 3. priestorovú blízkosť
 4. subjektívne zaujatie
 5. konflikt. 

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC. Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

Použitá literatúra:

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004.
RUSS-MOHL, Stephan – BAKIČOVÁ, Hana. Žurnalistika. Praha : Grada Publishing, 2005.

Ďalšie články

Aktuálne