19.7 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

GI Group Holding zverejňuje výsledky hospodárenia za rok 2022 a potvrdzuje svoju pozíciu medzi kľúčovými svetovými hráčmi na trhu práce

Najčítanejšie

Svoje medzinárodné pôsobenie skupina posilnila už 50. aktivitou v oblasti fúzií a akvizícií. Dvojciferný rast kľúčových konsolidovaných ekonomických a finančných ukazovateľov, konsolidovaných k 31. decembru 2022, zahŕňa:

• Tržby: 3,6 miliardy eur, +12,3 % oproti roku 2021 (3,2 miliardy eur)
• Hrubý zisk: 508 miliónov eur, +20,0 % oproti roku 2021 (423 miliónov eur)
• EBITDA: 1,5 MLD: EUR, +21,1 % oproti roku 2021 (118 mil. EUR)
• Čistý zisk: 54 miliónov eur, +33,4 % oproti roku 2021 (40 miliónov eur)

Gi Group Holding, jeden z popredných svetových hráčov v oblasti personálnych služieb a poradenstva, zverejnila svoje finančné výsledky dosiahnuté vo fiškálnom roku končiacom 31. decembra 2022 a pokrok v oblasti strategického rozvoja podnikania a udržateľnosti.

Vo februári 2023 uplynulo 25 rokov od založenia spoločnosti Gi Group Holding. V priebehu tejto doby skupina neustále rástla, čo jej umožnilo stať sa jedným z významných globálnych hráčov v odbore a zaujať 15. miesto vo svetovom a 8. miesto v európskom rebríčku personálnych spoločností (podľa správy SIA – Staffing Industry Analysts – zostavené na základe výsledkov za rok 2021).

Dnes Gi Group Holding pôsobí v 34 krajinách Európy, Ameriky a Ázie, kde má viac ako 650 pobočiek a viac než 20 000 klientskych spoločností.

Stefano Colli-Lanzi, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Gi Group Holding, povedal: „Cieľom stratégie spoločnosti Gi Group Holding je rozvíjať trh práce vytváraním udržateľných, sociálnych a ekonomických hodnôt. Trvalo sa preto snažíme budovať efektívnejší a účinnejší ekosystém ľudských zdrojov a podporovať takú kultúru práce, ktorá je v súlade zo záujmami podnikov, jednotlivcov i spoločnosti. Naša cesta, započatá pred 25 rokmi, sa ukázala ako úspešná a bola podporená neustálym finančným a ekonomickým rastom. Rok 2022 bol rokom plným zmien a inovácií, vrátane reorganizácie skupiny, rebrandingu, digitálnej transformácie a projektov ESG. Okrem toho sme pokračovali v raste a v januári 2023 sme vďaka 50. aktivite v oblasti fúzií a akvizícií dosiahli dôležitý medzník. Cieľom do budúcna je maximalizovať celkovú hodnotu a interné synergie, zefektívniť riadenie podniku a peňažné toky, zlepšiť rozpoznateľnosť skupiny a podporiť jej medzinárodné pôsobenie. Úspech našej skupiny je výsledkom spoločnej práce všetkých našich zamestnancov, ktorí každý deň prispievajú k blahobytu a rozvoju našej firmy aj spoločnosti po celom svete.“

Kľúčové konsolidované výsledky k 31.decembru 2022

Fiškálny rok 2022 pre spoločnosť Gi Group Holding priniesol dvojciferný medziročný rast: tržby tvoria 3,6 miliardy eur a vykazuje 12,3% nárast oproti predchádzajúcemu roku, pričom pozitívne výsledky boli zaznamenané vo všetkých regiónoch, hlavne vo východnej Európe (+51 % oproti roku 2021), Latinskej Amerike a južnej Európe (+41 % oproti roku 2021), Ázii, Švajčiarsku a pobaltských krajinách (+28 % oproti roku 2021), strednej Európe (+9 % oproti roku 2021) a Taliansku (+7 % oproti roku 2021).

Táto pozitívna výkonnosť je zrejmá aj v obchodných líniách. Hlavný ťahúň rastu tržieb a FTE (Full Time Equivalent) predstavuje Temporary & Permanent Staffing (dočasní a stáli zamestnanci), ktorý sa oproti roku 2021 zvýšil o 12 %, ďalej potom Business Processes Outsourcing (outsourcing obchodných procesov; +29 % oproti roku 2021), Middle & Senior Manager – Search & Selection (vyhľadávanie a výber stredného a seniorského manažmentu; +26 % oproti roku 2021) a Learning & Development (vzdelávanie a rozvoj; +29 % oproti roku 2021).

Zvýšila sa tiež ziskovosť – hrubý zisk tvoril 508 miliónov eur (+20 % oproti roku 2021), EBITDA 139 miliónov eur (+21,1 % oproti roku 2021) a čistý zisk 54 miliónov eur (+33,4 % oproti roku 2021).

Čistý vlastný kapitál skupiny sa zvýšil na 196 miliónov EUR oproti 144 miliónom EUR k 31. decembru 2021.

Kľúčové udalosti roku 2022

Rok 2022 bol rokom zásadných zmien, ktoré vyvrcholili obnovou skupiny, ktorej cieľom bolo využiť rastové príležitosti a prispôsobiť sa meniacim sa potrebám trhu, ako aj optimálne reagovať na rozsah skupiny. Tento proces bol odštartovaný reštrukturalizáciou spoločnosti a založením spoločnosti Gi Group Holding S.p.A., ktorá stojí na čele celej skupiny. Cieľom bolo vytvoriť novú štruktúru schopnú zjednodušiť hierarchické úrovne a riadenie, riadiť centrálne funkcie, koordinovať činnosť talianskych a zahraničných dcérskych spoločností a definovať stratégie skupiny.

V súladu so stratégiou posilňovania globálnej identity a viditeľnosti zaviedla skupina v roku 2022 svoju korporátnu značku, ktorá reprezentuje všetky obchodné línie, krajiny a ľudí, čím posilnila povedomie o značke.

Bol spustený dvojročný plán digitálnej transformácie na obdobie 2022-2023, ktorý sa vyznačuje zriadením novej funkcie „Globálne digitálne, inovačné a analytické služby“. Jej hlavným cieľom je premeniť Gi Group Holding v organizácii založenú na dátach, ktoré umožnia informované rozhodovanie prostredníctvom deskriptívnej, diagnostickej a prediktívnej analýzy.

Okrem toho sa plán snaží zefektívniť proces náboru zamestnancov začlenením automatizácie. V rámci tohto scenára skupina investovala do špičkového nástroja Gi-Suite, multiproduktovej aplikácie na riadenie každodenných činností. Na zaistenie hladkej realizácie procesu transformácie a podporu jeho prijatia zriadila v roku 2023 globálne oddelenie digitalizácie, inovácií a analytiky Adopcie a zmeny, ktorého cieľom je podporovať a viesť zdroje v priebehu prevádzkových fáz, od počiatočnej prípravy až po sledovanie vybraných kľúčových ukazovateľov výkonnosti, a tiež projekt Monetizácia databázy s cieľom využiť jej potenciál.

V roku 2022 zostala stratégia fúzií a akvizícií jedným z kľúčových faktorov urýchľujúcich rozvoj a rast skupiny. Úspešnú akvizíciu spoločnosti The Bridge Social, dokončenú v januári 2023, dokončila Gi Group Holding svoju 50. aktivitu v oblasti fúzií a akvizícií, čím dosiahla významný medzník. K významným úspechom viedla tiež plodná stratégia externého rastu. Spoločnosť Gi Group Holding totiž získala prestížne ocenenie „Financie pre rast“ v súťaži M&A Award 2023, ktorú podporujú spoločnosti KPMG Taliansko a Fineurop Soditic.

V rámci obchodného modelu spoločnosti Gi Group Holding predstavujú faktory ESG, ktoré zahŕňajú záväzok neustále vytvárať nielen ekonomickú, ale i sociálnu hodnotu, kľúčové nástroje pre dosiahnutie skutočne udržateľnej práce.

Pri plnení tohto záväzku skupina spolupracuje s Nadáciou Gi Group, ktorá podporuje šírenie kultúry udržateľnej práce, realizáciu projektov a poskytovanie cielenej podpory inklúzie, pričom sa zameriava na osoby, ktoré majú problémy s prístupom na trh práce alebo sú z neho vylúčené.

Výbor CSR navyše v súlade s cieľom udržateľného rozvoja OSN určil prioritné ciele skupiny:
– 4 – Kvalitné vzdelávanie
– 5 – Rovnosť žien a mužov
– 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast
– 10 – Zníženie nerovností
– 17- Partnerstvo pre ciele

V neposlednom rade sa výbor v roku 2022 rozhodol zamerať na nový cieľ SDG 1 – Žiadna chudoba, a to vytváraním pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny a zabezpečením dôstojných a udržateľných pracovných podmienok pre všetky zúčastnené strany v dodávateľskom reťazci v súlade so stratégiou, činnosťami a riadením celej skupiny.

Táto sociálna rola, zakotvená v hlavnej činnosti skupiny, sa odráža tiež v Etickom kódexe. Tento dokument, prijatý roku 2014, bol v októbri 2022 aktualizovaný spolu s troma novými globálnymi politikami: Protikorupčná politika, Politika rovnosti, rozmanitosti a inklúzie a Politika oznamovania nekalých praktík, ktoré sa vzťahujú na všetky spoločnosti skupiny.

Gi Group Holding

Spoločnosť Gi Group Holding bola založená v roku 1998 v talianskom Miláne a je jedným z popredných svetových poskytovateľov služieb pre rozvoj trhu práce. Prostredníctvom globálneho ekosystému personálneho a náborového podnikania, ktorý zahŕňa sedem samostatných, avšak vzájomne sa dopĺňajúcich značiek (Gi Group, Grafton, Wyser, Gi BPO, Tack/TMI, INTOO, Jobtome), ponúka skupina 360° súbor služieb, ktoré vytvárajú relevantné a úderné riešenia.

Gi Group Holding sa snaží podporovať udržateľný globálny trh pre kandidátov a spoločnosti, ktorý odráža neustále sa meniace potreby trhu práce. Spoločnosť zamestnáva viac než 8 000 zamestnancov a pôsobí v 34 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Úspech stratégie internacionalizácie umožnil skupine uskutočniť 50 fúzií a akvizícií v priebehu len 25 rokov od jej založenia.

Spoločnosť Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,6 miliardy eur (2022) je 8. najväčšou európskou personálnou firmou a 15. na svete (podľa Staffing Industry Analysts, 2021).

Viac informácií: www.gigroupholding.com.

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne